Algemene Wervingsvoorwaarden Permanent

PERMANENTE OPDRACHTEN
Recruitment fee                    19%              
 
CONTRACT OPDRACHTEN: Alle vergoedingen worden uitgedrukt als een percentage van “de Jaarlijkse Bruto Beloning” voor het eerste jaar, inclusief bruto salaris, vakantiegeld  13de maand en gegarandeerde bonus. 
ADVERTENTIES: Alle advertenties die geplaatst worden, in opdracht van de client, tegen een speciaal tarief direct bij de opdrachtgever worden in rekening gebracht.
BETALINGSCONDITIES: Betaling dient binnen 14 dagen na datum factuur plaats te vinden. 
BTW: Swaneveld Consultancy zal -indien vereist- de alsdan toepasselijke BTW in rekening brengen.
ALGEMENE WERVINGSVOORWAARDEN: De volledige algemene wervingsvoorwaarden met betrekking tot Permanente Opdrachten zijn op de achterzijde afgedrukt.
WEBSITE: www.swaneveld-consultancy.com
1. PERMANENTE OPDRACHTEN
1.1 Definities “Algemene Voorwaarden” de onderhavige algemene wervingsvoorwaarden alsmede de op de ommezijde afgedrukte voorwaarden.“Kandidaat” de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die Swaneveld Consultancy werft en selecteert met het uiteindelijk doel dat die persoon een arbeidscontract of een andere overeenkomst met de Cliënt sluit. “Swaneveld Consultancy” de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een daaraan gelieerde vennootschap.“Cliënt” de partij en al haar dochterondernemingen met wie Swaneveld Consultancy een Contract sluit.“Contract” een overeenkomst tussen Swaneveld Consultancy en de Cliënt betreffende de werving en selectie van een Kandidaat door Swaneveld Consultancy ten behoeve van de Cliënt.“Permanente Opdracht” een opdracht met een beoogde duur van 12 maanden of langer.
1.2 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte (opdrachten aan en overeenkomsten met) die door Swaneveld Consultancy wordt afgegeven voor een Permanente Opdracht, op elk Contract voor een Permanente Opdracht tussen Swaneveld Consultancy en de Cliënt, en verder op alle geschillen die zich tussen Swaneveld Consultancy en de Cliënt kunnen voordoen. Alle wijzigingen van het Contract en/of de Algemene Voorwaarden dienen in schriftelijke vorm plaats te vinden en dienen door een bevoegde vertegenwoordiger van Swaneveld Consultancy te worden ondertekend. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Cliënt wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Het Contract wordt geacht gesloten te zijn, indien de door Swaneveld Consultancy ingediende offerte door de Cliënt is ondertekend en aan Swaneveld Consultancy is geretourneerd, na een mondelinge instructie door de Cliënt gericht aan Swaneveld Consultancy om een aanvang te maken met de werving en selectie, of indien de Kandidaat met zijn werkzaamheden ten behoeve van de Cliënt een aanvang maakt.
2. VERGOEDING
2.1 Alle prijzen genoemd in het Contract en/of de Algemene Voorwaarden zijn gesteld in euro’s. Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen en tarieven exclusief BTW of andere van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen.
2.2  De Cliënt heeft geen recht op restitutie van de vergoedingen, die zij in verband met de uitvoering van het Contract aan Swaneveld Consultancy heeft voldaan. Indien de Cliënt een arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd beëindigt, is zij onverkort gehouden om de aan Swaneveld Consultancy verschuldigde contractsvergoedingen te voldoen. Mits de kandidaat zelf weg gaat of niet functioneert in de functie waarin hij is aangenomen. In dit geval zullen de contractsvergoeding vervallen, dit geld alleen voor de proefperiode van een maand na in dienst neming.
2.3  Wanneer de Cliënt een aanbod van indienstneming heeft gedaan en de Cliënt dat aanbod vervolgens na aanvaarding door de Kandidaat – en buiten de schuld van de Kandidaat om – intrekt, is Cliënt onverkort gehouden om de aan Swaneveld Consultancy verschuldigde contractsvergoeding te voldoen.
2.4  Indien de Cliënt een contract aangaat met meerdere Kandidaten, dient de aan Swaneveld Consultancy verschuldigde contractsvergoeding voor elke (additionele) Kandidaat volledig aan Swaneveld Consultancy te worden betaald.
2.5  Een Cliënt is gerechtigd om een Contract voor een Permanente Opdracht te annuleren of te wijzigen. Bij annulering of wijziging van een Permanente Opdracht op grond van “retained database search”, “retained advertising and selection” of “retained search” is de Cliënt gehouden om, naast betaling van de contractsvergoeding als bedoeld in het Contract en/of de Algemene Voorwaarden, alle onkosten van Swaneveld Consultancy met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden tot en met het tijdstip van annulering of wijziging te vergoeden. De bij annulering of wijziging van de Permanente Opdracht verschuldigde vergoeding bedraagt tenminste 10% van de totale beloning van de Kandidaat in het eerste jaar als bedoeld in het Contract en/of de Algemene Voorwaarden.
3.BETALING EN VERZUIM
3.1 Betaling dient te zijn geschied binnen 7 dagen na de factuurdatum. Alle betalingen die door de Cliënt worden verricht dienen zonder vertraging, aftrek en verrekening plaats te vinden. Door de Cliënt verrichte betalingen worden te allen tijde eerst aangewend tot betaling van alle renten en kosten, dan de buitengerechtelijke kosten en vervolgens de opeisbare vorderingen. Swaneveld Consultancy is gerechtigd haar vorderingen op de Cliënt te verrekenen met gelden die door haar ten behoeve van de Cliënt in bewaring worden gehouden.3.2 Vanaf het moment dat de Cliënt geacht wordt in verzuim te zijn, is deze gehouden de in Nederland geldende wettelijke rente over het uitstaande bedrag te betalen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Swaneveld Consultancy worden gemaakt met betrekking tot het verhalen en innen van verschuldigde bedragen worden door de Cliënt gedragen.Ten minste 15% van het bedrag -met een minimum van €250,- (tweehonderdvijftig euro)- is opeisbaar als gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. Indien Swaneveld Consultancy kan aantonen dat de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten hoger zijn dan het in dit artikel 3.2 genoemde forfaitaire bedrag, dan is de Cliënt gehouden om de daadwerkelijk gemaakte kosten te vergoeden.4. UITVOERING4.1  Swaneveld Consultancy verbindt zich om haar uiterste best te doen om geschikte kandidaten ten behoeve van de Cliënt te werven en te selecteren en om bij de uitvoering van haar werkzaamheden een hoog niveau van integriteit en service te handhaven.4.2  In de uitvoering van het Contract zal Swaneveld Consultancy in de planning en de uitvoering van haar werkzaamheden naar eigen inzicht vormgeven. Een tussen de partijen overeengekomen termijn voor de uitvoering van het Contract geldt uitsluitend als een indicatie, behoudens indien en voor zover de partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen. Swaneveld Consultancy wordt na afloop van een termijn niet van rechtswege geacht in verzuim te zijn. 5. VERPLICHTINGEN VAN DE CLIENT

5.1  De Cliënt is gehouden Swaneveld Consultancy tijdig van alle informatie te voorzien, daaronder begrepen -doch niet gelimiteerd tot- een afschrift van het beoogde arbeidscontract, die Swaneveld Consultancy in redelijkheid kan verlangen om de werving en selectie van een Kandidaat voor de Cliënt naar behoren te kunnen uitvoeren.

5.2  De Cliënt dient alle informatie betreffende de Kandidaat als vertrouwelijke informatie te behandelen, op een wijze als bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens en in relevante wettelijke regelingen die daarna tot stand zijn gekomen.

5.3  De Cliënt is -met uitsluiting van alle andere betrokkenen- verantwoordelijk voor het onderzoeken van de juistheid van de mondelinge en/of schriftelijke verklaringen die door de Kandidaat worden afgelegd met betrekking tot door hem gevolgde opleidingen en cursussen, werkervaring en alle overige relevante informatie. De Cliënt is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste (werk) vergunningen. Swaneveld Consultancy staat op geen enkele wijze in voor de juistheid van de bovengenoemde informatie of de geschiktheid van de Kandidaat. Swaneveld Consultancy staat voorts, hetzij uitdrukkelijk hetzij stilzwijgend, op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van een Kandidaat die aan de Cliënt word geïntroduceerd.

5.4  Indien de Kandidaat door de Cliënt wordt afgewezen, of indien de Kandidaat het aanbod van de Cliënt afwijst, is het de Cliënt gedurende een periode van 36 maanden nadat Swaneveld Consultancy de Kandidaat aan de Cliënt heeft geïntroduceerd verboden om die Kandidaat een (arbeids)overeenkomst aan te bieden, om die Kandidaat aan derden te introduceren of om die Kandidaat op enigerlei wijze aan te moedigen om een contractuele relatie -op welke grond dan ook- aan te gaan met hetzij een gelieerde rechtspersoon, een natuurlijke persoon of een onafhankelijke derde, ongeacht of de Kandidaat zelfstandig of via een derde optreedt.

5.5.  Voor elke overtreding van de verbodsbepalingen als neergelegd in de artikelen 5.2 en 5.4, en zonder enige aanspraak op vergoeding, aftrek of uitstel van betaling, verbeurt de Cliënt aan Swaneveld Consultancy een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van € 25.000 (vijfentwintigduizend euro), of van € 1.000 (éénduizend euro) voor elke dag dat een overtreding voortduurt, zulks naar vrije keuze van Swaneveld Consultancy en onverminderd het recht van Swaneveld Consultancy op volledige schadeloosstelling inclusief kosten en rente.

7.GESCHILLEN

De bevoegde rechter te Amsterdam is met uitsluiting van alle andere instanties bevoegd om alle geschillen die tussen Swaneveld Consultancy en de Cliënt ontstaan te beslechten. Alle Contracten en alle geschillen die tussen Swaneveld Consultancy en de Cliënt ontstaan, worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.