Algemene Wervingsvoorwaarden Interim

Algemene voorwaarden

1. INTERIM OPDRACHTEN

1.1. Definities

Swaneveld Consultancy” is Swaneveld Consultancy BV, gevestigd te Amsterdam die de opdracht heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

Opdracht” betekent een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij Swaneveld Consultancy zich jegens de opdrachtgever verbindt een interim-managementopdracht uit te voeren.

Interim-managementopdracht” betekent de opdracht tot vinden van een opdrachtnemer voor een bepaald project dan wel het tijdelijk vervullen van een functie of van leidinggevende taken met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden, hierna ook “de opdracht”.

Opdrachtnemer” betekent iedere natuurlijke of rechtspersoon die door Swaneveld Consultancy aan de opdrachtgever is voorgedragen en die de interim-managementopdracht zoals vermeld in deze definities bij de organisatie van de opdrachtgever uitvoert naar beste inzicht en vermogen en naar de eisen van goed vakmanschap.

Opdrachtgever” betekent de rechtspersoon binnen welk bedrijf of organisatie Opdrachtnemer een Interim- managementopdracht uitvoert door tussenkomst van Swaneveld Consultancy.

Consultant” betekent vertegenwoordiger van Swaneveld Consultancy bij de uitvoering van de opdracht “Contractperiode” betekent de overeengekomen duur van de opdracht

Omschrijving Opdracht” betekent de beoogde werkzaamheden en de voorwaarden waaronder deze dienen te geschieden, de uitwerking of bijstelling van de opdracht

Schade” betekent alle directe- en indirecte gevolgschade, daaronder begrepen winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, directe/indirecte schade- of direct/indirect verlies door schade van derden.

Werkdag” betekent twee dagdelen van vier uren, dan wel het aantal gewerkte uren naargelang is overeengekomen.

1.2. Werkingssfeer

1.2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten met betrekking tot het door Swaneveld Consultancy uitvoeren van interim-managementopdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De daadwerkelijke aanvang van de opdracht houdt aanvaarding van deze algemene voorwaarden in.

1.2.2.Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

1.2.3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien dit schriftelijk is overeengekomen tussen opdrachtgever en Swaneveld Consultancy. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend meT betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2.Totstandkoming overeenkomst

2.1.Overeenkomsten van opdracht komen schriftelijk tot stand voor aanvang van de uitvoering van de opdracht door ondertekening van de overeenkomst van opdracht door opdrachtgever en Swaneveld Consultancy. De in de overeenkomst van opdracht genoemde verwachte duur en tariefstelling zijn ramingen die op basis van inzichten ten tijde van de formulering van de werkzaamheden als toereikend werden beschouwd. Mocht de overeenkomst niet binnen 30 dagen na de daadwerkelijke aanvang van de opdracht door opdrachtgever ondertekend zijn, dan gelden de voorwaarden van de overeenkomst hierdoor als bindend.

2.2. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. In dit verband is Swaneveld Consultancy gerechtigd om bij of na het sluiten van de overeenkomst zekerheid van de opdrachtgever te vorderen voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Opdrachtgever is bij voormelde vordering niet gerechtigd tot opschorting van de opdracht.De opdracht wordt aangegaan met het oog op een bepaalde persoon (opdrachtnemer) die met Swaneveld Consultancy samenwerkt. Toepassing van artikel 7:404 en 407 lid 2 BW is derhalve uitgesloten.

3.Uitvoering van de overeenkomst

3.1.De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door Opdrachtnemer.

3.2.Een opdrachtnemer kan worden vervangen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de interim-managementopdracht. In dit geval wordt vooraf overleg gevoerd met de opdrachtgever en opdrachtgever.

3.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Swaneveld Consutancy het recht bepaalde werkzaamheden in overleg met opdrachtgever te laten verrichten door derden.

3.4.De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Swaneveld Consultancy c.q. opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Swaneveld Consultancy c.q. opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de hierboven bedoelde gegevens niet tijdig aan Swaneveld Consultancy c.q. opdrachtgever zijn verstrekt, heeft Swaneveld Consultancy het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.5. Swaneveld Consultancy of opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Swaneveld Consultancy of opdrachtnemer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar hoorde te zijn.

3.6. Opdrachtnemer zal bevoegd zijn opdrachtgever te vertegenwoordigen nadat in een tripartiet overleg overeenstemming is bereikt over de benodigde bevoegdheden, budgetten c.q. begrotingen. Opdrachtgever zal zorgdragen voor het schriftelijk formaliseren van genoemde overeenstemming.

3.7.Opdrachtgever dient bij de beëindiging van de Opdracht de aan Opdrachtnemer toegekende bevoegdheden te (doen) beëindigen.

3.8. In een tripartiet overleg waarbij steeds aanwezig of vertegenwoordigd zijn, Opdrachtgever, Swaneveld Consultancy en de Opdrachtnemer, wordt periodiek gerapporteerd aan de Opdrachtgever inzake de voortgang van de Opdracht.

3.9. Opdrachtnemer, Opdrachtgever en Swaneveld Consultancy zullen, op initiatief van ieder afzonderlijk of gezamenlijk, een tripartiet overleg voeren in de navolgende situaties indien:

–  er een wezenlijke wijziging wordt aangebracht in het karakter, de aard, de inhoud of de omvang van de Opdracht;

–  opdracht wordt gegeven werkzaamheden uit te voeren voor een andere organisatie dan die van Opdrachtgever;

–  een verschil van mening wordt geconstateerd omtrent de wijze van uitvoering van de Opdracht.

3.10.Opdrachtgever en Swaneveld Consultancy zullen door Opdrachtnemer onverwijld geïnformeerd worden indien vanwege welke oorzaak dan ook, de geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.

3.11. Consultant is ten behoeve van Opdrachtgever en Opdrachtnemer beschikbaar als klankbord en zorgt waar nodig ten behoeve van de kwaliteit van de opdrachtuitvoering voor beschikbaarheid van know how.

4. Verlenging en beëindiging

4.1. De overeenkomst eindigt na ommekomst van de overeengekomen looptijd van rechtswege, tenzij partijen uiterlijk één maand vóór het einde van de contractperiode anderszins schriftelijk overeenkomen. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken.

4.2. Het is opdrachtgever zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Swaneveld Consultancy niet toegestaan de opdracht op te schorten of tussentijds te beëindigen, tenzij zich ten aanzien van opdrachtnemer zodanige omstandigheden voordoen dat voortzetting in redelijkheid niet van opdrachtgever kan worden verlangd. In het laatste geval zal opdrachtgever de opdracht op een zodanige wijze en met inachtneming van een zodanige termijn opschorten of van de termijn genoemd in 5.3 te beëindigen, dat eventuele schade van opdrachtgever of van Swaneveld Consultancy wordt voorkomen of zo veel mogelijk wordt beperkt.

4.3.Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst gedurende de contractsperiode tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient steeds schriftelijk te geschieden. In afwijking van het in het vorige artikel bepaalde kunnen partijen de onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:

–  de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;

–  de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

–  de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd, conservatoir- of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van de wederpartij.

4.2. Opdrachtgever legt aan de Opdrachtnemer geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten van de Opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen vanOpdrachtgever en/of de beroepsethiek. Swaneveld Consultancy heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Indien er sprake is van een van de in artikel 4.2 genoemde omstandigheden. De opzegging zalvoorafgegaan worden of gevolgd worden door het tripartiet overleg zoals genoemd in artikel 4.6.

4.3. Ieder der partijen heeft het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien de andere partij wezenlijk tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en niet, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen vijf werkdagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt. Indien een der Partijen de overeenkomst beëindigd overeenkomstig de artikelen 5.4, 5.6, 5.7 van deze algemene voorwaarden is deze partij jegens de opgezegde partij niet tot enige schadevergoeding gehouden.

5. Vergoedingen

5.1. De door Opdrachtgever aan Swaneveld Consultancy verschuldigde vergoeding wordt vastgelegd in de overeenkomst van opdracht. Swaneveld Consultancy draagt er zorg voor dat door Opdrachtnemer van de Opdracht per periode van vier weken een tijdspecificatie bijgehouden wordt, welke als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde Opdracht. Swaneveld Consultancy is te allen tijde gerechtigd de vergoeding te wijzigen bij het wijzigen van de opdracht.

5.2. Swaneveld Consultancy factureert per maand de door haar in die periode verrichte werkzaamheden. Betaling van het factuurbedrag dient – zonder recht op korting of verrekening – te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Voldoet Opdrachtgever de factuur niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan is zij van rechtswege in verzuim en is zij gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente vermeerderd met 2% over het openstaande bedrag. Facturen zijn desgewenst voorzien van een specificatie.

5.3. Indien opdrachtgever na het verstrijken van de betalingstermijn, niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, heeft Swaneveld Consultancy het recht de opdracht onmiddellijk te beëindigen en haar werkzaamheden krachtens de opdracht met onmiddellijke ingang te staken.

5.4. Swaneveld Consultancy is gerechtigd op basis van voorschotdeclaraties te factureren, dan wel aanvullende zekerheid van Opdrachtgever te verlangen. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

5.5. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen uit deze overeenkomst, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte- zonder enig recht op korting of verrekening – voor rekening van Opdrachtgever. De vergoeding terzake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Swaneveld Consultancy stelt alles in het werk de overeengekomen Opdracht met inachtneming van het aanvaarde Omschrijving Opdracht door Opdrachtnemer naar beste weten en zo zorgvuldig als van hem kan worden verwacht uit te voeren.

6.2. Swaneveld Consultancy neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.

6.2.1.Swaneveld Consultancy is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade- al dan niet geleden door Opdrachtgever of derden – ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van de Opdrachtgever verband houdende met de uitvoering van de Opdracht. De in dit lid opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de Schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Swaneveld Consultancy.

6.2.2. Niettegenstaande het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde strekt de aansprakelijkheid van Swaneveld Consultancy in geen geval verder dan het bedrag dat over de laatste zes maanden aan marge aan Opdrachtgever in rekening is gebracht.

6.2.3.De aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van verontreiniging van bodem, lucht of wegen wordt door Swaneveld Consultancy uitgesloten.

6.2.4.De Opdrachtgever is gehouden om Swaneveld Consultancy en de Opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de onderhavige overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

6.2.5.De Opdrachtgever vrijwaart Swaneveld Consultancy en de Opdrachtnemer en stelt deze zo nodig schadeloos voor alle aansprakelijkheid, ontstaan door handelingen van personen die naast de Opdrachtnemer zitting hebben in dezelfde bestuurlijke organen van de Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Swaneveld Consultancy tegen aanspraken van Opdrachtnemer uit hoofde van eventuele bedrijfsongevallen of verlies of schade aan zaken van Opdrachtnemer.

6.2.6. Opdrachtnemer die in het bezit is van een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is aansprakelijk voor de in verband met de uitvoering van de Opdracht eventueel op hem rustende verplichtingen ter zake van de afdracht van premies werknemersverzekeringen dan wel loonbelasting uit hoofde van sociale verzekerings- en belastingwetgeving.

7. Overmacht

7.1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die redelijkerwijs niet aan Swaneveld Consultancy c.q. de Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn: stakingen, wilde stakingen, politieke stakingen, het overlijden van een onvervangbaar gebleken Opdrachtnemer en een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten.

7.2. De partij die door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst te voltooien kan, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verdere toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.

7.3.Een partij die voorziet dat hij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht, meldt deze overmacht onverwijld schriftelijk aan de andere partij.

7.4. De Opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan Swaneveld Consultancy voor reeds geleverde diensten verschuldigde vergoedingen voldoen aan Swaneveld Consultancy.

7.5.Indien Swaneveld Consultancy bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur – zonder enig recht op korting of verrekening – te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

8. Geheimhouding

8.1.Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen Alle informatie, al dan niet verband houdende met de uitvoering van de Opdracht, geldt als vertrouwelijk met uitzondering van informatie die publiekelijk bekend is. Swaneveld Consultancy zal Opdrachtnemer verplichten geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle informatie met een vertrouwelijk karakter zoals hiervoor omschreven. Deze verplichting geldt zowel gedurende de Opdracht als na beëindiging daarvan.

8.2. Swaneveld Consultancy c.q. Opdrachtnemer is bij de beëindiging van de opdracht en algehele voldoening van het aan Martin Ward Anderson verschuldigde, gehouden, de van Opdrachtgever uit hoofde van de opdracht verkregen informatie, waaronder begrepen schriftelijke stukken en databasebestanden, onverwijld aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen.

9. Non-concurrentie

9.1. De Opdrachtgever verplicht zich om gedurende de duur van de overeenkomst, alsmede gedurende een periode van twee jaar na het einde van deze overeenkomst, geen directe of indirecte contractuele relatie, hoe ook genaamd, aan te (doen) gaan met de Opdrachtnemer, zijn vervanger, of met de door de Opdrachtnemer in het kader van de onderhavige overeenkomst ingeschakelde hulppersonen en/ofderden, tenzij partijen anders overeenkomen. Opdrachtgever garandeert dat de voormelde verplichting eveneens wordt nageleefd door eventuele rechtspersonen waarmee hij in een groep in de zin van ondermeer artikel 2:405 BW is verbonden.

9.2. Opdrachtgever verbeurt in geval van overtreding van het bepaalde in artikel 10.1 een boete ter grootte van zes maanden honorarium/een percentage van het jaarlijkse honorarium, zijnde 22,5% bij een honorarium tot € 40.000, 25% bij een honorarium tussen de € 40.000 en € 70.000 en 30% bij een honorarium boven de € 70.000 voor iedere geconstateerde overtreding.

10. Verbod van financiële transacties; verbod op cadeaus en andere verstrekkingen;

10.1 Swaneveld Consultancy en Opdrachtnemer zijn zowel gedurende als na het einde van de Opdracht verboden te handelen in aandelen van Opdrachtgever, hetzij middellijk hetzij onmiddellijk, hieronder begrepen het kopen of verkopen van aandelen in vennootschappen, welke behoren totde klanten/relatiekring van Opdrachtgever gelieerde entiteiten wanneer bij deze transacties gebruikt gemaakt wordt van door, of tijdens de uitvoering van de Opdracht verkregen kennis, die niet aan derden bekend is of bekend hoort te zijn.

10.2. Opdrachtgever zal geen vergoedingen, beloningen, of andere verstrekkingen, al dan niet in natura, aanbieden of betalen aan Opdrachtnemer.

11. Intellectuele eigendommen

11.1.Onverminderd het bepaalde in artikel 9 (geheimhouding) behoudt Swaneveld Consultancy en/of de Opdrachtnemer zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege Swaneveld Consultancy zijn ontwikkeld of reeds voorheen door of vanwege haar waren ontwikkeld, dan wel voorheen door of vanwege de Opdrachtnemer waren ontwikkeld, ook indien de voor intellectuele eigendom vatbare zaken als aparte post, in de offerte, in het aanbod, in de omschrijving Opdracht of de factuur zijn vermeld.

11.2. Alle door Swaneveld Consultancy verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoorts zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van de Opdrachtgever.

11.3. Opdrachtgever is betreffende voormelde informatie en documentatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Swaneveld Consultancy niet gerechtigd tot verveelvoudiging, openbaarmaking of ter kennis berging aan derden.

11.4.Swaneveld Consultancy behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden

i)  Van de algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

ii)  Swaneveld Consultancy is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.

iii)  Op elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Swaneveld Consultancy is Nederlands recht van toepassing

iv) Geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan we lnadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden, indien deze behoren tot de bevoegdheid van een arrondissementsrechtbank, gebracht voor de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.